Waxing

Facial Waxing

Brow$18+
Upper Lip$14+
Chin$14+
Cheeks$14+

Body Waxing

Underarm$28+
Lower Arm$28+
Bikini$35+
Half Leg$48+
Full Leg$75+
Back$55+
Brazilian$75+