Waxing

Facial Waxing

Brow$20+
Upper Lip$14+
Chin$14+
Cheeks$14+

Body Waxing

Underarm$35+
Lower Arm$30+
Bikini$40+
Half Leg$48+
Full Leg$75+
Back$55+
Brazilian$75+