• P.O. Box 161, 123 N. Railroad St., Eagle River, WI 54521
AVEDA Concept Studio

Waxing

WaxingFacial Waxing

 • Brow: $15+
 • Upper Lip: $12+
 • Brow & Lip Combo: $25+
 • Chin: $12+

Body Waxing

 • Underarm: $25+
 • Lower Arm: $25+
 • Bikini: $30+
 • Half Leg: $45+
 • Full Leg: $70+
 • Back: $50+
 • Brazilian: $75+