Skip to content
 • P.O. Box 161, 123 N. Railroad St., Eagle River, WI 54521
AVEDA Concept Studio

Waxing

WaxingFacial Waxing

 • Brow: $18+
 • Upper Lip: $14+
 • Chin: $14+
 • Cheeks: $14+

Body Waxing

 • Underarm: $28+
 • Lower Arm: $28+
 • Bikini: $35+
 • Half Leg: $48+
 • Full Leg: $75+
 • Back: $55+
 • Brazilian: $75+